Subscribers MU's

 
SR NO. Subscribers Open Emails Total MU's Last 24hrs Total MU's
last 24 Hours 0 0 0
1 arnaz@nayidisha.com 130 131 0
2 kumar@nayidisha.com 148 148 0
3 tushkuwar@vartam.net 36 36 0
4 kishore.rishabh@gmail.com 14 15 0
5 dishat@datagrid.co.in 10 10 0
6 sagarh.datagrid@gmail.com 23 23 0
7 tusharkuwar13@vartam.net 11 11 0
8 arnazbisney@gmail.com 7 10 0
9 kumaranandsst@gmail.com 7 9 0
10 sajal.bhateja@gmail.com 6 7 0
11 medha.singh.mail@gmail.com 7 10 0
12 mytodaynewsletter@gmail.com 6 8 0
13 rania.patel2211@gmail.com 5 7 0
14 mayuri.datagrid@gmail.com 3 3 0
15 manish.dubey@datagrid.co.in 3 3 0
16 psatbhai7@gmail.com 0 2 0
17 sonamgadekar.datagrid@gmail.com 2 2 0
18 niddhis@datagrid.co.in 2 2 0
19 sudarshandev.datagrid@gmail.com 2 4 0
20 vivekpathak.datagrid@gmail.com 4 4 0
21 mitesh@datagrid.co.in 2 2 0
22 prakashsatbhai.datagrid@gmail.com 9 10 0
23 sajal@nayidisha.com 10 12 0
24 rajesh@netcorecloud.com 51 53 0
25 laxmip.datagrid@gmail.com 1 1 0
26 chaitu@leaders.co.in 3 5 0
27 shankarjamdade.datagrid@gmail.com 1 1 0
28 rashmit.datagrid@gmail.com 1 2 0
29 prashantshende.datagrid@gmail.com 1 2 0
30 rajesh@nayidisha.com 3 3 0
31 rania@nayidisha.com 4 4 0
32 chirag@prashnam.ai 5 5 0
33 bekzodymuxko@mail.ru 5 5 0
34 radiyuolfki@mail.ru 1 1 0
35 bogdanamonx2@mail.ru 4 4 0
36 viskhanlyrhi6@mail.ru 1 1 0
37 rodiong2gsletin@mail.ru 1 1 0
38 abdulvaganaqub@mail.ru 1 1 0
39 temiklunguod@mail.ru 1 1 0
40 aptipuznv@mail.ru 1 1 0
41 aimd73pr@mail.ru 2 2 0
42 shraddhashetty.datagrid@gmail.com 1 1 0
43 sachindeshmukh.datagrid@gmail.com 7 7 0
44 manish.datagrid@gmail.com 1 2 0
45 ameyg.datagrid@gmail.com 1 1 0
46 anita.datagrid@gmail.com 1 1 0
47 omkar.netcore@gmail.com 1 2 0
48 medha@nayidisha.com 11 11 0
49 anandyadav.datagrid@gmail.com 4 4 0